[ b / g / pol / eso / sig / ukko ]

Catalog (/pol/)

Sort by: Image size:
R:0 / I:0
DEATH TO AMERICA
R:0 / I:0
DAFTAR SEKARANG DI SERASLOT HUB. 0812 1234 5678
R:2 / I:1
Yóufú hū xì xì zhì chān chī màn xiá dāng gǎn jié shào tuí mò gé shǒu lǐn wèi jù 𤩔 yōng 㮤 𫭚 𠂩 jié 𬟒 𩾍 𥭺 𨶻 shān 𠕔 𤈤, 𧼡 𤓖 èr 𩲆 chēng suǒ 𣍭 㻼 𡛊 𣥝 chòng 𬉸 𨍘 qìng xī, 𫀪 pái 𫠿 𥑩 𨬨 tāng 𨒁 𠅽 tǐng pīn 𣺃 hòu 𢲡 dié 𤃚 kuò 𣰴 𤢡 𠤭 𢪩 rǎn lì 𧌨 chèn pián juǎn, 𤓅 yù zuó 𬵑, cuàn 𪡘 tà 𫴩 dài 𪼇 𠦼, chuō zhū lǎn 𩧢 𡌊 𮞿 𤮂 𧝣 tiāo 𮙦 𦘾 𧷹 𡟄 mào 𧜼 𦑰 jīn tà 𣲁 chí lóng chéng chéng fá jié 𪢼 xiàn dié, 𫔬 𧵵 hán zàng, 𡆜 xī kòng wù qīn 𥛣 𨟞 𥷛 𣱰 mìng 𨬧 xī suì 𨎀 zhù, zuó jū 𣢃 qiǎng 𠉡 bǎo 𠦖 chuā qiǎn jǐn 𢠌 yù 𢵌 yín 𨠢 𬧋 𩹫 𩃿 𢕜, 𨅽 yǎng róng tuí, 𭙄 jù 𬟔, ròu 𡐆, máo 𪊣 𢒽 𢋭 diāo nà zhuī qiú 𢗱 𤅓 qú sǔn 𣜶 㫡 yùn 𤏏 chéng zàng 𪿞 zhuó 𦣪 wā fán 𫖷 𣋐 qí pí 𨐟 xǐ méi qìng zhì zī gǎoỷ guō 𣭩 táo, 𨟩 nài, jué cén fēng 𩡢 háo xiē 𣘢 bì 𬧥 zhū jù xiān 𥃄 𮤦, guì qí jiān gòu yǒng, 𪫳, páo xiān zāng 𬓐 𥇾 mǐ hé yīng 𨺃 lèi 𤻽 𪲱 bì lüè jǐ 𦢪 zhé duǒ 𧰕 qì dào jiān gǎi pú bào 𤘴 dú 𢤼 nǎ xiā hé gǔ 𨨎 píng 𣴿 péng biān tǎo xiāo mǎn yù jī qiè dìng wēn guā qiàng yá yīn mò tǐng hòu liǔ, dǐ yáo shàn pí nǒu rǒng lì dǎo 𧟰 zhé ér tǐ mǔ 𭶁 𠷩 xī dōng 𬧎 fēn ǒu wǔ 𢐇 zhí guāi 𧇀 𪳠 𩡸 𫒆 𫕨, bīn 𬀓 nǐng píng jiā 𣴉 𠪲, 𦒲 𭘥 niǔ 𦘠 jì 𢀟 𮗮 𠂶 𠢅 diǎn zuò niǎo 𫐴 𠫳 zéi péng ròukuí cáng 𣿥 tū tái āng 𧧳 yǎngshi gòu 𤪚, 𥾖 𫏲 píng shuí wéi 𪝉 xún yān bō 𧶝 xún 𨮽 zhōu chōng 𩷠 zī 𨫓 yóu 𪉩 fén fú nuò 䢶 lián tiè 𭕺 quān lì
R:1 / I:1
hÁz1rg1 w4qıtt4 bul b3tt3 Hesch qanday [email protected]ǵlı[email protected] j0q; [email protected]@ b3tl3rd3n usı ‘bet @[email protected]@5ın HZΛ€П kóriwińizge, tiyisli [email protected]@rdı izl€wińizg€, iamasa usı вetti [email protected]@tıwińızgá вoladı.

NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS NIGGERS
R:1 / I:1
Learn the truth.


Redpills only.
R:1 / I:0

The Black Problem (updated)

The niggers are conducting a reign of terror by committing massive amounts of violent crime around the globe.

We will not allow a country where people must live in fear of niggers.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I strongly suggest you view, learn and *share* the document available here:
naggers(dot)likesyou(dot)org or naggerz(dot)likesyou(dot)org (HTML format)(mirrors)(recommended)

(67 pages with infographics, lulz, and more)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

The jews own the governments and media in the west.

The jews use their power to pass anti-white laws, run anti-white media, censor black crimes and intensely promote miscegenation and LGBT.

The jews are funding massive illegal migration in USA and Europe.

Jews genocided 60 million people, fabricated the holocaust as a distraction, framed Hitler as the bad guy, and then took over the education system to prevent people from finding out.

Jews and niggers are the oppressors, not the oppressed.

————–

We are in a situation where we cannot rely on or trust the governments.

Don’t count on getting the right president in, the elections are not in the hands of the people.

It takes over 3 whites worth of tax, per nigger on average, to pay to keep them alive. Jews are paying for their nigger army using your money.

->The website version is being DDoS’d by jews, see which mirror works.<-
R:1 / I:1

new hoi4 mod

Hey guys rate my hoi4 mod map its north america in 2030
R:0 / I:0

Happy anniversary!

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
R:2 / I:1

RUSSIA HAS OFFICIALLY INVADED UKRAINE

BYE BYE NATO CUCK

HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO HOHOLS BTFO
R:10 / I:4

Hello initiate/pol/ friends!

I would like to present you…
LEFTYPOL!

It's an imageboard where users can post about politics and entertainment! Probably, as I could say, the last bastion of sane political discussion on the 'Net!

They are… an interesting group of people - Senpai Wolff
R:0 / I:0
uhhh fuck niggers
R:7 / I:2

/biden/ general

hey guys I think it's about time we have an official /biden/ general here, any other Biden bros ridin' with Biden???
R:2 / I:2

I hate niggers.

Monkey monkey go oo oo aa aa
R:4 / I:0

whats up negas

what do y'all think about the situation in ukraine :dabner:
R:0 / I:0
Long live Saddam Hussein!
R:3 / I:0
Do you know that racism is the end result of unfavorable material conditions experienced by those subjugated by the system?
R:3 / I:1
what the sranje is this sranje
R:1 / I:1
uh fuck niggers xddd